ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ︽ᠳᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/8/22

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ︖ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠪᠡᠯ

ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃

1. ᠢᠮᠧᠯ + ︵ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ

2. ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠪᠬᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ + ︵App ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ

3. ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠬᠦ + ︵ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠬᠦ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ

4. ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠪᠠ + ︵ᠠᠶᠦᠯᠬᠦᠢ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ

5. ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠵᠤᠭᠤᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ + ︵ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ

6. ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ + ︵ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ

ᠠᠪᠬᠤ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ

7. ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠪᠯᠠᠬᠤ + ︵ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠢ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ

8. ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ + ︵ᠴᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠮᠠᠶᠢᠰᠢᠢᠵᠢ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ

9. ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠬᠤ + ︵ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠵᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ

10. ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ + ︵ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠬᠠᠯ︶ = ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ

ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠠᠶᠤᠯᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ

ᠳᠣᠯᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠴᠢᠳ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备16004354号