ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/1/4
     ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠮ᠊ ·ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ -ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠬᠠᠲᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠯᠵᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠮᠤᠭ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ -ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠶᠢᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠬᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠴᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠡᠩᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ -ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠣᠷᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠤᠬ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠤᠳᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠶᠣᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ -ᠣᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠨᠵᠠᠯ ᠭᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠢᠰᠭᠡᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤᠶ᠎ᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备16004354号