ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ︕
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/7/13
     ᠠᠭᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠡᠰᠡᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ᠃ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠠᠷᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠪᠥᠵᠢᠨ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠵᠤᠨ \ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠥᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠳᠤᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ︽ᠵᠤᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠲᠥᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ︽ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷᠯᠡᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ \ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠤᠨᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠵᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠾᠧ ᡁᠢ ᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠠ ᠮᠣᠳᠣᠳ ᠤᠩᠭᠠᠷᠢᠯ ᠶᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠨ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠤᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠨᠤᠨ ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠯᠢᠭ ᠮᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠢᠯᠳᠠᠮᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠢᠰᠪᠡᠯᠵᠡᠨ ᠮᠢᠰᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠲᠣᠯ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠭᠤᠳ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃      ︽ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠠᠨᠤ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ \ ᠡᠷᠭᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠰᠡᠪᠡᠭᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠨᠦ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋︾ ︵ᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠮᠸᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠢ ᠬᠤ᠋ ᠲᠠᠭᠲᠤ︾︶᠂ ︽ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠣᠷᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ \ ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠪᠡᠢ︾ ︵ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠦᠢ ᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠠᠨᠳᠠᠷᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ︾︶᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠭᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃ ︽ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ \ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ \ ᠰᠣᠭᠲᠣᠵᠤ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠰᠳᠡᠭᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠭᠠᠷ \ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠰᠡᠷᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃︾ ︵ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ︶ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠶᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠢᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠬᠢᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃      ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ      ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠯᠡᠶᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ      ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠭᠠᠳ      ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ      ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ      ᠳᠡᠪᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠡᠪᠭᠢᠰ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ      ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠡᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ      ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠲᠥᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠰ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ      ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨᠵᠢᠨ ᠰᠡᠨᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠩᠨᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠭᠠᠶᠢᠭᠤᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠣᠵᠣᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠣᠶᠢᠷᠮᠣᠭᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠷᠮᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠮᠥᠰᠥ ᠴᠢᠩᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ︽ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠴᠢᠬᠤᠶ᠎ᠠ      ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠥᠰᠦ ᠴᠢᠪ ᠴᠢᠪ ᠲᠤᠰᠤᠯᠠᠮᠤᠢ      ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ      ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢ︾᠃ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠭᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠰᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠲᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃      ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠮ ᠱᠠᠭᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠡᠳ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠰᠤᠪᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠁      ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠃ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠥᠳᠳᠥᠬᠡᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠨᠢᠷ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦ ᠣᠪ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖      ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠬᠦ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠰᠢᠭ᠋ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ︖ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ︖ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠠᠪᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠃      ᠠᠭᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠦᠷᠬᠦᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠃      ᠵᠦᠰᠡ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠮᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠢ      ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ      ᠵᠢᠮᠤᠷ ᠵᠢᠮᠤᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ      ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠁      ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠬᠤ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ︕      ︽ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ︾ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ︽ᠵᠤᠨ︾ ᠤ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠨᠴᠤᠬᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠵᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠶᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠤᠬ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠭᠦ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠴᠦ ᠢᠵᠢᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ᠃      ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ︕
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备16004354号