ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠰᠣᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/8/1
     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠦᠯᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ︽ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ︾᠂ ︽ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ︽ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ︾᠂ ︽ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠥᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠳᠤ ᠣᠬᠤᠷ ᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠠᠶᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ᠄ 30 - 50 ᠳ᠋ᠢᠼᠢᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠶᠤ 3 - 5 ᠠᠯᠴᠠᠮ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠴᠡ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ︵ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ︶ ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ︽ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ︾ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠠᠢ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 25 ᠳ᠋ᠢᠼᠢᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠣᠭᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠠᠢ᠃      ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ᠄ 7 - 10 ᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠪᠤᠶᠤ 2 - 3 ᠬᠤᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ︽ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠤᠯᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 20 ᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠶᠤ 6 ᠬᠤᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠣᠬᠢᠭᠠᠳ ᠳᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠪᠠ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠬᠢᠷ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠰ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠩ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ 50 - 100 ᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠨᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠮᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 215 ᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠶᠤ 130 ᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠴᠣᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 30 ᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠶᠤ 9 ᠬᠤᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠵᠠᠢ᠃      ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠᠭᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ  ᠨᠢ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 5 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃       ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃      ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 60 ᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃       ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ᠄ 18 ᠬᠤᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ᠄ 1 - 2 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ᠃      ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ᠄ 3 - 5 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ᠃      ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠄ 1 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠡᠷ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ︽ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠬ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 10 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠯ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠮᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠤᠬᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ︽ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ 10 - 20 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃     ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ 1 - 5 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠥᠯᠥᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ 10 - 20 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠥᠯᠥᠰᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠢ᠃      ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠮ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 4 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠱᠢᠵᠦ ᠴᠢᠮᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠮ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠬᠠᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 15 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠲᠣᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ᠃      ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 30 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠭᠠᠵᠠᠷ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 30 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ᠃ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠵᠢᠩᠴᠢᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ᠃ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ 20 - 25 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ 10 ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃      ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 45 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠵᠢᠩᠴᠢᠨ ᠦᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ︵ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ︶ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭ᠂ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠰᠬᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 95 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠵᠢᠩᠴᠢᠳ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ︵ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭ︶ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 125 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2850 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ 95 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ 95 ᠶᠢᠨ 30 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠪᠠᠷᠤᠭ 34200 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 2850 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ᠂ 2850 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ 12 ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠵᠣᠭᠰᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备16004354号